Giải thích câu thơ: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” lớp 7 hay nhất

Giải thích câu thơ: "Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" lớp 7 hay nhất Hướng dẫn BÀI VĂN MẪU SỐ 1 GIẢI THÍCH :"MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY/LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN" Bác Hồ là vị cha già của dân tộc, Người luôn quan

Chứng minh: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên

Chứng minh: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên Hướng dẫn BÀI VĂN MẪU SỐ 1 CHỨNG MINH BÀI THƠ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN LỚP 7 Có người từng ví thanh niên là tương lai của tổ quốc. Bởi