Văn mẫu lớp 9

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

1. Tìm hiểu dề

-Yêu cầu của đề là trình bày nhận thức của mình về nội dung đề xướng của UNESCO. Đây là tên viết tắt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc, vấn đề mà UNESCO nêu ra có tính toàn cầu và hiện nay như là một định hướng mà các quốc gia chấp nhận. Vì thế mà các lí lẽ và dẫn chứng cần gần với cuộc sống của nước ta và thế giới ngày nay.

-4 vế câu là 4 mục đích học tập. Tuy không đồng nhất về phạm trù nhưng nối tiếp nhau, gắn kết nhau theo quan hệ nhân — quả. Các luận cứ được trình bày cần thể hiện được mối quan hệ này.

2. Dàn ý: Có thể có các luận điểm, luận cứ sau:

a.Học để biết Là thế nào?

-Học là thu nhận kiến thức, luyện tập kĩ năng do người khác truyền lại. Kiến thức của nhân loại vô cùng đồ sộ, kĩ năng của con người đã rất phong phú, tinh vi, một đời người không thể thu nhận hết. Vì vậy phải lập ra nhà trường các cấp để người học thu nhận kiến thức tập luyện kỹ năng có chọn lọc, có hệ thống, có phương pháp.

-Học đế biết tức là để “Có ý niệm về người, vật hoặc diều gì đó và có thể nhận ra người, vật hoặc điều ấy”. (Bác bỏ mục đích học sai như học chỉ để lấy bằng cấp, lấy học vị nhằm kiếm lợi và hư danh, dẫn đến tình trạng gian lận, chạy chọt, hối lộ…).

Xem thêm:  Phân tích cảm nhận khổ 2 bài thơ Tây Tiến

-Cần biết những gì? Từ mục đích biết để làm, đế chung sống, để khẳng định mình thì cần biết những tri thức và kĩ năng thuộc khoa học tự nhiên (Toán, Lí, Hoá, Sinh vật, Địa lí, Tin học…) để tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật, để hiểu về môi trường sinh thái,… cần biết những tri thức thuộc khoa học xã hội (Văn, Sử, Ngoại ngữ, Đạo đức…) đế hiểu đạo đức làm người, hiểu phong tục luật pháp quốc gia, quốc tế mà ứng xử trong các hoàn cảnh giao tiếp, hiếu quy luật kinh tế – xã hội dẫn đến cạnh tranh phá giá, lạm phát, suy thoái, chiến tranh và hoà bình…

b.Học để làm là thế nào?

-Làm là dùng công sức tạo ra cái trước đó không có. Làm là dùng công sức để đạt một mục đích nhất định nào đó.

-Khẳng định một thực tế hiển nhiên là nếu không học hỏi thì không thế có năng lực sáng tạo đế làm ra cái trước dó không có, hoặc đế đạt một mục dich nào đó.

-Cái làm ra phải đem lại lợi ích cho cuộc sống chung mới tồn tại và phát triển xứng với công sức bỏ ra. Mục đích mình hướng tới phải vì lợi ích quốc gia, nhân loại (như mục đích chữa trị bệnh, mục đích tìm kiếm năng lượng mới…) thì cộng đồng dân tộc và nhân loại mới ủng hộ và tiếp nhận.

Xem thêm:  Giới thiệu một tác phẩm tự sự trong chương trình Ngữ văn 9

c.Học để chung sông là thế nào?

-Chung sống là cùng tồn tại trong quan hệ cộng đồng: cơ quan, đơn vị, xóm làng, khu phố, dân tộc, cộng đồng các quốc gia..

-Phải học hỏi mới có hiếu biết về phong tục tập quán của mỗi dân tộc, hiếu biết về luật pháp của mỗi quốc gia, hiểu biết về phong tục tập quán của mỗi dân tộc, hiểu biết về luật pháp quốc tế thì mới tồn tại cùng nhau.

-Có hiểu biết về phong tục, luật pháp thì sè có thái độ và hành động cần thiết đế bảo vệ sự chung sống (ví như chống chiến tranh, chống khủng bố, chống ô nhiễm môi trường sinh thái…).

d.Học để tự khẳng định mình là thế nào?

-Tự khẳng định là thừa nhận khả năng của riêng mình đáp ứng được yêu cầu của cộng đồng.

-Tự khẳng định chưa đủ ở năng lực học tập, quyết tâm rèn luyện phẩm chất đạo đức… đế đạt tới mục tiêu giáo dục chung và mục đích phấn đấu riêng của mình.

-Tự khẳng định có ý nghĩa coi trọng bản thân, đồng thời góp phần xây dựng nhân cách, hoàn thiện nhân cách chung trong tập thể trường lớp, cộng đồng xã hội.

Post Comment