Văn mẫu lớp 9

Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà

Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà

Hướng dẫn

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * * * * *

Hà Nội, ngày… tháng.. năm 2009

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VIỆC

– Căn cứ Luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chúng tôi gồm:

Bên cho thuê nhà (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông (bà):

SỐ CMTND (hộ chiếu)… do CA… cấp ngày…

Địa chỉ:

Điện thoại:

Bên thuê (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông (bà):

Số CMTND (hộ chiếu)… do CA… cấp ngày…

Đại diện cho Trung tâm nghiên cứu, hợp tác và bồi dưỡng kiến thức

Điện thoại:

Hai bên thống nhất kí kết Hợp đồng thuê nhà dùng cho mục đích làm văn phòng với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NHÀ LÀM VIỆC

1. Địa chỉ: p. 402 G4, đường Trung Yên

2. Cấp nhà làm việc: Nhà chung cư.

3. Tổng diện tích bao gồm 4 phòng làm việc, 1 phòng khác, 2 phòng vệ sinh, 2 ban công (diện tích dử dụng 75m2)

4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà làm việc: đèn chiếu sáng, hệ thống điện nước.

II. GIÁ CHO THUÊ NHÀ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THÚC THANH TOÁN

1. Giá thuê: 500.000.000d (năm triệu đồng chẵn) một tháng.

2. Bên B sẽ thanh toán cho bên A những khoản phát sinh hàng tháng từ việc sử dụng điện nước và điện thoại. Mức phát sinh sẽ tuỳ thuộc vào thực tế sử dụng và bên A sẽ thông báo bên B hàng tháng.

Xem thêm:  Soạn bài lớp 9: Mây và Sóng

3. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt trả vào ngày 05 đầu quý.

III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn cho thuê là 12 tháng kế từ ngày 01/03/2009

2. khi hết hạn hợp đồng tuỳ theo tình hình thực tế 2 bên có thế thoa thuận gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng

3. Một trong 2 bên ngừng thời hạn trước thời hạn đã thóa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

IV. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Được lấy lại nhà khi thời hạn thuê đã hết.

– Cam kết báo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng cho mượn hiệu quá.

– Bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thoả thuận ngay sau khi hợp đồng được ký

– Trong trường hợp cần chấm dứt hợp đồng thuê nhà trưởc thời hạn cần báo trước cho bên B bằng văn bản trước ít nhất 03 tháng.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A và được thống nhất bằng văn bản.

– Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Trung tâm theo đúng pháp lệnh hiện hành.

– Thanh toán các khoản chi phí phát sinh như tiền điện dùng, tiền nước, điện thoại đầy đủ và đúng hạn trong thời gian thuê nhà.

Xem thêm:  Dân gian ta có câu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Câu nói trên có hoàn toàn phù hợp với mọi tình huống không? Viết bài văn ngắn nêu rõ ý kiến của em

– Trả nhà cho bên A theo đúng thoả thuận. Trường hợp cần chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn cần báo trước cho bên A bằng văn bản trước ít nhát 03 tháng.

V. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THO THUÊ NHÀ LÀM VIỆC

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà làm việc được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Thời hạn thuê đã hết.

2. Nhà làm việc không còn.

3. Nhà làm việc cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch cùa Nhà nước

4. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

VI. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì 2 bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính

2. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Bên cho thuê giữ 01 bản, bên thuê giữ 03 bản.

3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày 2 bên ký kết.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Thu Trang

Post Comment