Văn mẫu lớp 8

Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi nghề

Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi nghề

Hướng dẫn

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Về thời gian thi nghề đối với học sinh lớp 9

Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Anh, Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Mạch thông báo thời gian thi nghề dành cho đối tượng là học sinh lớp 9 Trường Đại Mạch như sau:

– Đối với học sinh thi nghề chăn nuôi tại trại gà Nguyên Khê, thời gian thi là từ 07h 30’ đến 11h 30’ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

– Đối với học sinh thi nghề điện tại trung tâm số 06, thời gian thi là từ 13h 30’ đến 17h 30’ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

– Đối với học sinh thi nghề tin học tại trung tâm số 06, thời gian thi là từ 08h 00’ đến 12h 00’ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

– Đối với học sinh thi nghề tin học tại Trường THCS Nam Hồng, thời gian thi là từ 13h 00’ đến 17h 00’ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

Đề nghị các thí sinh tham dự kì thi nghề đến đúng giờ.

Nơi gửi:

– Phòng GD – ĐT huyện Đông Anh;

– Phòng văn thư trường (chuyển thông báo tới học sinh);

– Lưu.

T/M Ban Giám hiệu

Hiệu phó

Khôi

Trịnh Đình Khôi

Xem thêm:  Giải thích và chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Thu Trang

Post Comment